over

Privacybeleid

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens

We geven je dan ook graag duidelijke informatie over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens. We doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je gegevens. Luz Verde wil zich in alle gevallen houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG in NL of de GDPR in de EU).
Dit brengt met zich mee dat we in ieder geval:

Als Luz Verde zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van dit beleid vragen hebt en contact met ons wil opnemen kan dit telefonisch, via email of via het contactformulier.

Verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Luz Verde verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen (boekings)opdracht voor je reis.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Luz Verde de volgende persoonsgegevens van je vragen (als deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de reisovereenkomst):

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons administratiesysteem voor de bovengenoemde verwerking(en) van je boekingsopdracht(en) voor de volgende periode:

Om je de gevraagde producten of diensten te kunnen leveren, delen we je persoonsgegevens waar nodig met de leveranciers van de specifieke reisonderdelen. We delen alleen de minimaal noodzakelijke persoonsgegevens met onze leveranciers en partners. Dat betekent dat zij alleen toegang krijgen tot de gegevens die nodig zijn om je hun diensten te kunnen leveren (ook in Spanje en Portugal moeten ze zich houden aan de GDPR)

Bij aanvullende gegevens hanteert Luz Verde het principe van Privacy by Default bij het boeken van bepaalde soorten reisdiensten zijn soms bijzondere persoonsgegevens noodzakelijk, Luz Verde zal je specifiek om toestemming vragen voor het verwerken van deze aanvullende persoonsgegevens (bv bloedgroep).

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Luz Verde verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Het informeren van de betreffende persoon door middel van nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de persoonlijke inschrijving voor de nieuwsbrief op de site, social media, telefonisch of via beschikbare berichtenservices.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Luz Verde de volgende persoonsgegevens van je vragen:

Je persoonsgegevens worden door Luz Verde opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo kunnen we bijvoorbeeld gebruik maken van derde partijen voor:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan (EU) partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Een verwerkersovereenkomst is een juridisch instrument met daarin op zijn minst:

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. In een dergelijk geval moeten wij medewerking  verlenen en zijn dan ook verplicht de gegevens af te geven. Daarnaast kunnen wij specifieke persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen/buiten de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je ontvangen hebben.
Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door Ă©Ă©n van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je voldoende te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je ook altijd weer het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te
nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen Privacy beleid

Ons Privacy beleid kan van tijd tot tijd worden aangepast, om bijvoorbeeld in lijn te brengen met toekomstig geldende wet- en regelgeving. Indien ons Privacy beleid wordt aangepast, zullen we dit bekend maken via een nieuwsbrief of op de website.

GR _routes

Cookieverklaring

De site van Luz Verde maakt gebruik van cookies. Dit is een klein tekstbestand wat op je telefoon/tablet/computer kan worden opgeslagen. Een cookie bevat geen persoonsgegevens. Onze cookies bevatten informatie over het klikgedrag en dienen ter herkenning om het gebruik van websites en informatievoorziening makkelijker te maken. Vergelijkbare technieken, zoals pixels, web bakens, enz. worden hieronder ook aangeduid met de term ‘cookies’.

Geplaatste functionele cookies

Wij kunnen cookies van onszelf of van derden plaatsen op websites waarvan de inhoud door ons wordt verzorgd. Dit zijn cookies die bijvoorbeeld je persoonlijke instellingen onthouden, of onthouden dat je bent aangemeld op een besloten deel van de website. We vermelden welke cookies we plaatsen, het doel van de cookies en de levensduur van de cookie.

Plaatsen van niet-functionele cookies

Alleen met jouw toestemming, direct afgegeven of indirect door onze website verder te bezoeken, zijn cookies van ons of derden geplaatst.

Blokkeren van cookies

Als je helemaal geen cookies wilt ontvangen, kan je de instellingen van je internetbrowser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Als je cookies blokkeert, kan je onze website(s) nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat je niet van alle onderdelen of functionaliteiten van de website gebruik kunt maken.

Verwijderen van geplaatste cookies

Geplaatste cookies kan je zelf verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser of met behulp van de eventueel op je computer geĂŻnstalleerde beveiligingssoftware.

Heb je nog vragen?

Als je na deze uitleg het Privacybeleid nog vragen hebt, neem dan contact met ons op. We beantwoorden je vragen graag.

© Luz Verde 202401